Konferencje

Konferencje organizowane przez PTCer

V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Program i Przedmiot Konferencji

Na program Konferencji składały się referaty (wygłaszane zarówno przez zaproszonych prelegentów jak i zgłoszone przez uczestników) i postery dotyczące wszystkich dziedzin związanych z nauką i technologią materiałów ceramicznych (ceramika tradycyjna i zaawansowana, szkło, emalie, materiały ogniotrwałe, mineralne materiały wiążące, ceramika w zastosowaniach medycznych, ochronie środowiska i w przemyśle spożywczym, materiały ścierne, ceramika archeologiczna i in.). W czasie konferencji zostały wręczone nagrody PTCer.

Walny Zjazd Towarzystwa 16 września 2005 dokonał wyboru władz PTCer na kadencję 2005-2009.

Komitet Naukowy Konferencji

 • Krzysztof Haberko - przewodniczący
 • Stanisław Błażewicz
 • Jerzy Morgiel
 • Jan Chłopek
 • Franciszek Nadachowski
 • Jerzy Dyczek
 • Wiesława Nocuń-Wczelik
 • Jan Dorosz
 • Roman Pampuch
 • Marek Faryna
 • Kazimierz Przybylski
 • Mirosław Handke
 • Wojciech Sadowski
 • Stanisława Jonas
 • Stanisław Serkowski
 • Andrzej Kielski
 • Małgorzata Sopocka-Lizer
 • Stanisław Komornicki
 • Ludosław Stobierski
 • Marian Kordek
 • Leszek Stoch
 • Wiesław Kurdowski
 • Zygmunt Surowiak
 • Andrzej Kwatera
 • Mikołaj Szafran
 • Zdzisław Librant
 • Henryk Tomaszewski
 • Jerzy Lis
 • Jan Wasylak
 • Maria Łączka
 • Irena Wacławska
 • Andrzej Małecki
 • Bronisław Weryński
 • Jan Małolepszy
 • Piotr Wyszomirski
 • Stanisław Mrowec

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Mirosław Bućko
 • Zbigniew Pędzich
 • Waldemar Pyda
 • Krystyna Wodnicka

Przewodniczący Konferencji

 • Krzysztof Haberko

Data, miejsce obrad i zakwaterowanie

Konferencja odbyła się w Domu Wczasowym 'Hyrny' w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 14-18 września 2005.

Publikacja materiałów Konferencji

Materiały Konferencyjne opublikowane zostały po kwalifikacji artykułów na podstawie recenzji we wspólnym wydawnictwie Polskiej Akademii Nauk i PTCer w serii Ceramika/Ceramics.

przejdź do góry

IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Miejscem Konferencji, tradycyjnie już, był dom wczasowy "Hyrny". Konferencji przewodniczył Prezes PTCer prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko. W obradach wzięło udział ponad 170 uczestników. Podczas 8 sesji, wygłoszono 50 referatów, ponad 80 posterów wypełniło trzy dodatkowe sesje. Uczestnicy konferencji wywodzili się ze 43 jednostek - 9 uczelni wyższych, 2 Instytutów PAN, 8 Instytutów branżowych, 1 muzeum oraz 21 przedstawicieli przemysłu.

Gośćmi zagranicznymi byli przedstawiciele Instytutu Podstawowych Problemów Materiałoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa i Uniwersytetu Technicznego we Freibergu. Organizarorów szczególnie cieszy fakt, że licznie reprezentowani byli młodzi adepci nauk ceramicznych (ponad 30 doktorantów).

Przeglądowe referaty w sesji plenarnej wygłosili:

 • prof. Roman PAMPUCH (Akademia Górniczo-Hutnicza) - Cóż tam, panie, w ceramice? - Tradycje trzymają się mocno?!
 • prof. Witaly PIETROWSKI (Instytut Posdstawowych Problemów Materiałoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk) - Nowe kierunki w technice zagęszczenia nanoproszków
 • prof. Leszek STOCH (Akademia Górniczo-Hutnicza) - Ceramizacja materiałów szklistych
 • prof. Zygmunt SUROWIAK (Politechnika Śląska) - Tworzywa ceramiczne o strukturze typu perowskitu jako materiały dla elektroniki
 • prof. Mikołaj SZAFRAN (Politechnika Warszawska) - Nowe trendy w formowaniu z ceramicznych mas lejnych

Zagadnienia poruszane podczas obrad obejmowały szerokie spektrum zagadnień: ceramikę budowlaną i materiały wiążące, szkło i materiały szklano-ceramiczne, ceramikę elektrotechniczną, konstrukcyjną, narzędzia skrawające, kompozyty ceramiczne i ceramikę archeologiczną. Poruszano również zagadnienia związane z metodami badania ceramiki, projektowaniem procesów technologicznych, recyclingiem, ochroną środowiska, konserwacją zabytków oraz surowcami dla wielkotonażowej produkcji ceramiki.

Jak zawsze, tak i tym razem, konferencja była okazją do wymiany myśli, nawiązania lub rozszerzenia kontaktów wielu jej uczestników. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że przyczyniło się to do dalszej integracji środowiska osób zajmujących się w Polsce jak najszerzej rozumianą ceramiką.

W czasie konferencji odbyło się również zebranie Zarządu Głównego PTCer, na którym dyskutowano nad działalnością Towarzystwa w najbliższym czasie.

Obszerne materiały konferencyjne (ponad 130 artykułów) po zrecenzowaniu ukażą się w serii wydawniczej Ceramika/Ceramics jako jej 80 wolumen.

przejdź do góry

III Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

W dniach 20-23 września 2001 r. odbyła się w Zakopanem III Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego połączona ze Zjazdem członków Towarzystwa. Problematyka Konferencji dotyczyła szeroko rozumianej ceramiki obejmującej ceramikę budowlaną, ogniotrwałą, szlachetną, techniczną, materiały wiążące, szkło i emalie oraz materiały ścierne. W toku konferencji wygłoszono 47 referatów oraz zaprezentowano 77 posterów.

Tematyka prezentacji obejmowała zarówno ceramikę tradycyjną jak również zaawansowaną technologicznie oraz teoretyczne i praktyczne podstawy technologii ceramiki. W konferencji uczestniczyli pracownicy przemysłu ceramicznego i przemysłów współpracujących, pracownicy wyższych uczelni i instytutów przemysłowych działających w obszarze ceramiki jak również surowców dla przemysłu ceramicznego. W sumie w obradach plenarnych oraz IX sesji problemowych i specjalistycznych wzięło udział 140 osób.

W ramach konferencji odbyły się uroczystości Jubileuszu 50-lecia działalności naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. inż. Leszka Stocha inicjatora i założyciela Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, jego prezesa honorowego i członka honorowego. W uroczystościach wziął udział prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, władze Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydziału Geologii, Geofizyki I Ochrony Środowiska AGH, prezes Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej, przewodniczący Komisji Ceramicznej Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN i Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, prezesi i dyrektorzy zakładów przemysłowych przemysłu ceramicznego. Jubilat wygłosił wykład p.t. Od przyrody przez technologię do środowiska naturalnego drogami przemian materii nieorganicznej - moje CV. Sylwetkę Jubilata scharakteryzował prof. dr hab. Roman Pampuch - członek rzeczywisty PAN, członek honorowy PTCer - w referacie p.t. Profesor Leszek Stoch - Człowiek i Uczony. W toku składanych gratulacji podkreślono ogromne zasługi Jubilata dla ceramiki i technologii szkła w Polsce i na świecie. Odczytano też listy i telegramy gratulacyjne jakie Jubilat otrzymał od bardzo wielu instytucji w kraju i na świecie.

W czasie konferencji wręczono nagrody Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Otrzymali je:

 • za osiągnięcia przemysłowe:
  1. mgr inż. Kazimierz Kantor za wybitne osiągnięcia przemysłowe w zakresie zdobnictwa ceramicznego (nagroda indywidualna),
  2. mgr inż. Stefan Śliwiński oraz mgr inż. Janusz Suszczyński za twórczy wkład w uruchomienie Zakładów Magnezytowych 'ROPCZYCE' S.A. (nagroda zespołowa).
 • za osiągnięcia naukowe:
  1. dr hab. Irena Wacławska z Akademii Górniczo-Hutniczej za badania w zakresie chemii i technologii szkieł dla ochrony środowiska (nagroda I stopnia),
  2. dr inż. Mikołaj Szafran z Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w dziedzinie projektowania porowatych tworzyw ceramicznych (nagroda II stopnia).

W toku walnego zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, prezes PTCer, prof. dr hab. inż. Andrzej Kielski złożył sprawozdanie z działalności zarządu w latach 1997-2001.

W okresie tym między innymi:

 • zorganizowano lub współorganizowano 12 konferencji o charakterze krajowym i międzynarodowym,
 • wydano wspólnie z Komisją Ceramiczną PAN 14 zeszytów naukowych w ramach serii Ceramika - Polski Biuletyn Ceramiczny,
 • wydano 1 zeszyt specjalny czasopisma Ceramika - Materiały Ogniotrwałe poświęcony jubileuszowi 50-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • prowadzono aktywną współpracę międzynarodową na przykład w ramach Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Technologii i Nauki o Szkle,
 • opracowano regulamin i przyznano w roku 1999 nagrody Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:
  • mgr inż. Markowi Muszyńskiemu prezesowi firmy "OPOCZNO" S.A. za wybitne osiągnięcia przemysłowe związane z wprowadzeniem w kraju nowoczesnej technologii wytwarzania płytek ceramicznych i nowoczesnych metod zarządzania oraz marketingu,
  • mgr inż. Jackowi Dabińskiemu za opracowanie technologii wytwarzania filtrów membranowych. Działalność Towarzystwa była prowadzona przy wsparciu Komitetu Badań Naukowych oraz władz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć niedawno Zmarłych:

 • mgr inż. Marka Muszyńskiego wybitnego inżyniera, społecznika i działacza przemysłowego inicjatora i współautora sukcesów firmy "OPOCZNO" S.A.,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniewa Święckiego nestora polskich ceramików, profesora Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Szkła i Ceramiki,
 • prof. dr hab. inż. Jerzego Ranachowskiego wybitnego specjalisty w zakresie badań materiałowych ceramiki a szczególnie porcelany elektrotechnicznej,
 • prof. dr hab. Andrzeja Szymańskiego wybitnego mineraloga i petrografa, znakomitego specjalisty w zakresie ceramiki technicznej, profesora Politechniki Warszawskiej,
 • prof. W.D. Kingery wybitnego ceramika światowej sławy, autora licznych książek i publikacji, profesora Massachusetts Institute of Technology w USA.

Po dyskusji sprawozdawczej, na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. inż. Jerzego Dyczka, zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. W wyniku przeprowadzonych wyborów na drodze głosowania tajnego wybrano nowe władze Polskiego Towarzystwa Ceramicznego na kadencję w latach 2001-2005.

Walne Zgromadzenie nadało tytuł prezesa honorowego Polskiego Towarzystwa Ceramicznego prof. dr hab. inż. Andrzejowi Kielskiemu.

Przedyskutowano wnioski dotyczące kierunków działalności Polskiego Towarzystwa Ceramicznego na nadchodzącą kadencję i podjęto odpowiednie uchwały. Materiały III konferencji zostały opublikowane w zeszycie vol 66/1-2, 2001 serii Ceramika - Polski Biuletyn Ceramiczny.

przejdź do góry
< nowsze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | starsze >
przejdź do góry
przejdź do góry