Konferencje

Konferencje organizowane przez PTCer

VII Konferencja i Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane 2009

Zdjęcia z VII Konferencji PTCer

Patronat sprawują:

W dniach 27 – 29 listopada 2009 roku w Zakopanem, odbyła się VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. W Konferencji, tradycyjnie organizowanej w domu wypoczynkowym "Hyrny", wzięło udział ponad 130 uczestników. Odbyła się jedna uroczysta sesja plenarna, poprowadzona przez Profesora Leszka Stocha, podczas której zaproszeni goście wygłosili 6 referatów:

 • Ceramika budowlana - historia i współczesność – Przewodniczący ZPCBiS M. Staszewski
 • Profesor Jerzy Grzymek – wybitna osobowość Wydziału Ceramicznego AGH – Prof. W. Kurdowski, Prof. J. Małolepszy
 • Przyszłość szkła – perspektywy rozwoju technologii oraz zastosowania szkła – Prof. J. Wasylak
 • Współczesne technologie ceramiki szlachetnej – Prof. J. Lis, Dr J. Partyka
 • Co nowego na temat tak zwanej fazy C-S-H? Prof. W. Nocuń-Wczelik
 • Ceramiczne materiały funkcjonalne – Prof. M. Radecka

Podczas sesji plenarnej obrady Prezes PTCer prof. Krzysztof Haberko wręczył nagrody Towarzystwa - dla doc. dr hab. inż. Jerzego Morgiela i doc. dr hab. inż. Marka Faryny z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie za osiągnięcia naukowe oraz dla Prezesa Stanisława Tępińskiego z Firmy Ceramika Paradyż S.A. za ogromny wkład w rozwój polskiego przemysłu produkującego płytki ceramiczne.

Z kolei, Przewodniczący Stowarzyszenia Pracodawców Przemysłu Materiałów Budowlanych Michał Staszewski, uhonorował Odznakami „800-lecia ceramiki budowlanej na ziemiach polskich” osoby zasłużone dla rozwoju naukowych podstaw tego przemysłu. Odznaki otrzymali: Prof. Krzysztof Haberko, Prof. Wiesław Kurdowski, Prof. Jerzy Lis, Prof. Leszek Stoch, Dr Józef Stolecki oraz nieobecni na uroczystości: Dr Halina Ropska i Prof. Wiesław Heflik

Ponadto podczas sesji posterowych zaprezentowano ponad 80 prac. Poruszane zagadnienia obejmowały szerokie spektrum zagadnień: ceramikę budowlaną i materiały wiążące, szkło i materiały szklano-ceramiczne, materiały ogniotrwałe, ceramikę elektrotechniczną, konstrukcyjną, narzędzia skrawające, kompozyty ceramiczne, biomateriały, a także ceramikę historyczną. Poruszano również zagadnienia związane z metodami badania ceramiki, projektowaniem procesów technologicznych, recyclingiem, ochroną środowiska, konserwacją zabytków oraz surowcami dla wielkotonażowej produkcji ceramiki.

Materiały konferencyjne po zrecenzowaniu ukażą się w kwartalniku Materiały Ceramiczne w 2010 roku.

W czasie konferencji odbył się również Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa, który rozliczył działalność Zarządu Głównego w latach 2005-2009, udzielając mu absolutorium oraz dokonał wyboru władz Towarzystwa na kadencję 2009-2013.

Zjazd podjął uchwałę o wystosowaniu specjalnego listu w imieniu Walnego Zjazdu PTCer dziękującego Profesorowi Andrzejowi Kielskiemu za pracę włozoną w redagowanie kwartalnika "Materiały Ceramiczne"

Drugą uchwałą Zjazdu było podniesienie składek członkowskich do 50 zł rocznie, z pozostawieniem stawki 10 zł rocznie dla studentów, doktorantw i emerytów.

przejdź do góry

11 Konferencja ECERS Krakow, 21-25 czerwca 2009

Zdjęcia z 11 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego

Więcej informacji na stronie konferencji...

przejdź do góry

11 Konferencja pod auspicjami E-MRS Konstancin Jeziorna, 18 – 19 Maj 2009

Kompozyty i materiały ceramiczne - technologia, zastosowania i badania

Materialy informacyjne do pobrania...

przejdź do góry

V Szkoła Analizy Termicznej SAT'08 Zakopane, 6 - 9 kwiecień 2008

Konferencja organizowana jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej przy współpracy Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej oraz Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica.

Tematyka szkoły obejmie wykłady i seminaria w następującym zakresie:

 1. Podstawy analizy termicznej, metody i techniki (termometria, termiczna analiza różnicowa DTA, skaningowa kalorymetria różnicowa DSC, termograwimetria TG, analiza termomechaniczna TMA, dynamiczna analiza mechaniczna DMA)
 2. Analiza termiczna w badaniach efektów cieplnych i szybkości przemian fizycznych i reakcji chemicznych
 3. Podstawy jakościowej i ilościowej interpretacji wyników w analizie termicznej (cechowanie, wzorce, temperatury przemian, stałe materiałowe, kinetyka procesów, analiza statystyczna)
 4. Kombinowane techniki analizy termicznej: TG/(DTA/DSC)/FTIR, TG/(DTA/DSC)/GC, TG/(DTA/DSC)/MS
 5. Przykłady zastosowań analizy termicznej w chemii nieorganicznej
 6. Przykłady zastosowań analizy termicznej w chemii organicznej (polimery, farmaceutyki)
 7. Nowoczesna aparatura i nowe metody w analizie termicznej

Szczegółowe informacje www.sat08.agh.edu.pl

przejdź do góry

14th International Congress of Thermal Analysis and Calorimetry ICTAC 14 Sao Pedro, Brazylia, 14-18 wrzesnia 2008

więcej informacji...

przejdź do góry
< nowsze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | starsze >
przejdź do góry
przejdź do góry