Wyszukiwanie artykułów

Tom 59 (2007)

Spis treści

Tom 59, Numer 1

 • Technologia wytwarzania, właściwości i możliwości aplikacyjne elektroceramiki ferroelektrycznej Część II. Niektóre właściwości ceramicznych proszków ferroelektrycznych
 • Surowiak Z., Bochenek D., Korzekwa J., Nogas-Ćwikiel E., Płońska M., Wodecka-Duś B.
 • Strony: 4-16
 • W artykule przedstawiono niektóre właściwości ferroelektrycznych proszków ceramicznych. Badane proszki i nanoproszki były otrzymane dwiema metodami: (I) metodą reakcji w fazie stałej mieszaniny tlenków i (II) metodą zolowo-żelową. Materiałami badań były następujące ferroelektryki: Pb(Zr1-xTix)O3 (PZT), (Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3 (PLZT), (Ba1-xPbx)TiO3 (PBT) i (Sr5-xBax)Nb10O30 (SBN). Przedstawiono wpływ warunków syntezy i kalcynacji na skład chemiczny, strukturę krystaliczną, mikrostrukturę, uziarnienie i ferroelektryczne przemiany fazowe w ceramicznych proszkach i nanoproszkach.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Formowanie tworzyw ceramicznych metodą „gelcasting”
 • Szafran M., Bednarek P., Jach D.
 • Strony: 17-25
 • W artykule omówiono przebieg procesu formowania tworzyw ceramicznych metodą gelcasting, która polega na przeprowadzeniu polimeryzacji „in situ”, prowadzącej do powstania makromolekularnego usieciowania proszku ceramicznego. Metodę formowania gelcasting porównano z innymi procesami dotychczas stosowanymi w technologii ceramiki, takimi jak slip casting i injection moulding. Przedstawiono także szereg monomerów organicznych stosowanych w omawianej metodzie formowania oraz ich wpływ na właściwości otrzymanych wyrobów. W artykule zasygnalizowano zarówno wyniki prac własnych nad syntezą i zastosowaniem nowego nietoksycznego monomeru - monoakrylanu glicerolu, jak i współczesnych światowych tendencji badawczych nad różnymi aspektami procesu gelcasting. Ponadto omówione zostały inne czynniki decydujące o parametrach tworzyw ceramicznych formowanych tą metodą, takie jak dodatek inicjatora polimeryzacji, aktywatora, środka sie­ciującego czy rodzaj atmosfery, w której prowadzony jest proces. Zaprezentowano także możliwość zastosowania powyższej metody do wytwarzania ceramiki porowatej oraz przykłady wykorzystania tej metody w produkcji przemysłowej.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Ił wapnisty z Woźnik źródłem nanocząstek ilastych po jego aktywacji kwasowej
 • Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł.
 • Strony: 26-31
 • Zbadano reprezentatywne próbki czerwonego iłu wapnistego ze złoża Woźniki oraz występujących w nim szarozielonych przerostów. Badania przeprowadzono stosując analizę składu ziarnowego, powierzchni właściwej SBET, analizę rentgenograficzną, termiczną oraz SEM/EDS. Stwierdzono, że drobnoziarnista substancja ilasta tworzy m.in. agregaty spojone spoiwem węglanowym, głównie kalcytowym. Aktywacja chemiczna próbek na drodze trawienia 9 %-owym roztworem HCl spowodowała rozkład spoiwa kalcytowego i w konsekwencji wyraźny wzrost zawartości frakcji ziarnowych o wymiarach nanometrycznych. W związku z tym pospolite iły wapniste, omówione na przykładzie złoża Woźniki, mogą być potencjalnym źródłem nanocząstek ilastych o cennych właściwościach użytkowych.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Zastosowanie bloków monolitycznych o wysokiej odporności na ścieranie w trzonach hutniczych pieców grzewczych
 • Barański J., Witek J., Sołtys P.
 • Strony: 32-35
 • W hutnictwie żelaza i stali w Polsce w ostatnim okresie, zwiększyło się stosowanie ogniotrwałych betonowych bloków monolitycznych w obmurzu trzonów pieców grzewczych, w miejsce dotychczas stosowanych bloków topionych. Betonowe bloki monolityczne charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz dużą odpornością na ścieranie, a także dużą odpornością na korozję chemiczną pod wpływem oddziaływania zgorzeliny powstającej w procesie nagrzewania stalowych slabów i kęsisk. Bloki te charakteryzują się również wysoką odpornością na nagłe zmiany temperatury. Próbne partie opra­cowanych bloków monolitycznych zastosowano w obmurzu trzonów w strefie grzewczej i wyrównawczej kilku pieców przepychowych do nagrzewania stalowych slabów i kęsisk, uzyskując trwałość wynoszącą od 12 do 18 m-cy, porównywalną do trwałości wyłożenia wykonywanego z bloków topionych korundowo-cyrkonowych. W tych warunkach pracy przy temperaturze nagrzewania wsadu do 1280-1300°C, bloki monolityczne wykazały bardzo dobre własności użytkowe.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Tytanian glinu – otrzymywanie, własności oraz perspektywy stosowania w technologii materiałów ogniotrwałych
 • Jedynak L.
 • Strony: 36-40
 • Omówiono najważniejsze cechy tytanianu glinu z uwzględnieniem zależności pomiędzy budową krystaliczną i mikrostrukturą, a specyficznymi własnościami cieplnymi i mechanicznymi tworzywa. Przedstawiono najważniejsze problemy związane z otrzymywaniem kruszywa tialitowego oraz wytwarzaniem formowanych i wypalanych wyrobów ogniotrwałych. Przeprowadzone badania umożliwiły otrzymanie kruszywa charakteryzującego się wysoką zawartością Al2TiO5, dobrą gęstością oraz wysoką stabilnością termiczną. Przygotowane kruszywo posłużyło do otrzymania wypalanych wyrobów tialitowych, które cechowały się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz doskonałą odpornością na nagłe zmiany temperatury. Badania przeprowadzone w warunkach przemysłowych wykazały znakomitą odporność tytanianu glinu na korozyjne działanie ciekłego aluminium.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…

Spis treści

Tom 59, Numer 2

 • Technologia wytwarzania, właściwości i możliwości aplikacyjne elektroceramiki ferroelektrycznej Część III. Spiekanie i zagęszczanie ceramicznych proszków ferroelektrycznych
 • Surowiak Z., Bochenek D., Machura D., Nogas-Ćwikiel E., Płońska M., Wodecka-Duś B.
 • Strony: 48-62
 • Przedstawiono problem optymalizacji procesów spiekania i kalcynacji proszków ferroelektrycznych (PZT, W-PZT, PLZT, BPT, BLPO, M-BLPO, SNN i SBN). Spiekane proszki były otrzymane dwiema metodami: (1) metodą reakcji w fazie stałej mieszaniny prostych tlenków lub (2) metodą zolowo – żelową. Stosowano następujące metody spiekania: (1) spiekanie swobodne (FS), (2) spiekanie szybkościowe (RTA), (3) jednoosiowe prasowanie na gorąco (HUP) lub (4) spiekanie dwuetapowe (T-SS: HUP (Ts1) +FS (TS2>Ts1)). Określono szczegółowe optymalne warunki spiekania ferroelektrycznych proszków o różnych składach chemicznych i o różnych typach struktury (perowskitu, perowskitopodobnej struktury warstwowej i tetragonalnego brązu wolframowego). Przedstawiono również ogólne zasady spiekania i zagęszczania proszkowych ferroelektryków tlenowo – oktaedrycznych.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Rozkład prędkości frontu reakcji dekarbonatyzacji wapienia w funkcji tekstury
 • Lech R.
 • Strony: 63-67
 • Prędkość postępu frontu dysocjacji termicznej wapieni jest zarówno funkcją warunków w jakich zachodzi reakcja dekarbonatyzacji, jak i funkcją własności wapieni. Tekstura wapieni oraz stałego produktu dysocjacji termicznej wapieni ma wpływ na charakter przepływu ditlenku węgla od frontu reakcji do otoczenia dekarbonatyzowanego wapienia. Występować może przepływ Poiseuille’a, Knudsena lub Volmera. W zależności od charakteru przepływu ditlenku węgla, prędkość przemieszczania się frontu reakcji jest różna. W przeprowadzonym doświadczeniu front reakcji dysocjacji termicznej wapieni przemieszczał się najszybciej w przypadku bardzo porowatego wapienia triasowego, wolniej w przypadku prekambryjskiego marmuru Biała Marianna i najwolniej w przypadku wapienia jurajskiego. Rozkład prędkości przemieszczania się frontu dysocjacji termicznej wapieni ma swoje maksimum wynikające ze wzrastającego oporu cieplnego powstającej warstwy wapna palonego oraz wzrastającego oporu przepływu ditlenku węgla w narastającej warstwie wapna palonego.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Pył krzemionkowy – podstawy stosowania w technologii betonu
 • Nocuń-Wczelik W.
 • Strony: 68-71
 • W artykule omówiono właściwości pyłów krzemionkowych stosowanych w technologii betonów specjalnych. Przedstawiono mechanizm hydratacji cementów z dodatkiem pyłów, efekt wzmocnienia mikrostruktury towarzyszący wprowadzeniu drobno zdyspergowanego materiału do hydratyzującej mieszanki. Wskazano przyczyny korzystnej modyfikacji procesu twardnienia i poprawy trwałości betonów z omawianym dodatkiem. Omówiono przepisy normowe regulujące sposób wprowadzenia pyłu i najważniejsze budowle wzniesione z zastosowaniem tego materiału.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Ogniotrwałe materiały glinokrzemianowe na wyłożenia instalacji piecowych do produkcji cementu
 • Sułkowski M., Goławski C., Klewski M.
 • Strony: 72-75
 • Przeanalizowano warunki pracy obmurzy ogniotrwałych instalacji piecowych przemysłu cementowego. Stwierdzono, że stosowanie na coraz szerszą skalę paliw alternatywnych zmieniło te warunki powodując konieczność doboru odpowiednich tworzyw ogniotrwałych. Głównymi czynnikami powodującymi niszczenie jest kondensacja alkaliów oraz działanie ścierające pyłów unoszonych z przestrzeni roboczej pieca. Stwierdzono, że w elementach obmurza, w których dominujące oddziaływanie alkaliów w temperaturach do 1250°C, najkorzystniejsze jest stosowane wyrobów kwarcowo-szamotowych, które w tych warunkach pokrywają się warstwą szkliwa zapobiegającego dalszej korozji. Wyniki tych obserwacji potwierdzono w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Opracowano betony ogniotrwałe glinokrzemianowe, zawierające węglik krzemu, które są szczególnie odpowiednie w miejscach narażonych na silne oddziaływanie ścierające pyłów piecowych. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji w PMO Komex opracowano propozycje wyłożenia ogniotrwałego instalacji piecowych, które dobrze pracują w szeregu cementowni.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Stan zasobów wodnych Europy i wielu krajów świata oraz zapotrzebowanie wody dla produkcji przemysłowej i rolniczej
 • Pytko St.
 • Strony: 76-80
 • Braki wody są odczuwalne nie tylko w kosmosie, ale w wielu krajach na wszystkich kontynentach świata. Woda jest nieodzowną dla życia człowieka, ale jest potrzebna przy realizowaniu wielu technologicznych procesów. Podano przykładowo ile tej wody jest potrzebne dla kilku technologii. W artykule przedstawiono miejsca, gdzie autor spotkał się z dużym niedoborem wody, jak też nadmiarem i jakie tego były konsekwencje. Ocieplenie naszej planety, wywołuje np. szybsze topienie się śniegów w górach niż to było dawniej. W artykule podano także, jakie są konsekwencje zanieczyszczenia wód w wyniku przedostawania się do rzek różnych związków chemicznych tak ze środków myjących jak też tych, które są wysiewane dla użyźnienia gleb. Podano jakie są niedobory wody w Europie i jaki jest stan zanieczyszczenia polskich rzek.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…

Spis treści

Tom 59, Numer 3

 • Otrzymywanie i właściwości ceramicznych elektrolitów tlenkowych w układzie CeO2-Sm2O3-R2O3 (R = La, Gd)
 • Dudek M., Bogusz W., Raźniak A., Trybalska B., Zych Ł.
 • Strony: 88-94
 • W pracy scharakteryzowano właściwości elektryczne i elektrochemiczne spieków z układu CeO2-Sm2O3-R2O3 (R = La, Gd) pod kątem zastosowania ich jako tlenkowych elektrolitów stałych w urządzeniach elektrochemicznych pracujących w temperaturach 600-700°C. Do badań sporządzono dwie serie roztworów stałych zaw. CeO2 tj. Ce1-xMxO2, gdzie M = Sm, Gd, La, a x wynosi od 0 do 0,25, oraz Ce0.8Sm0.2-xRxO2, R = Gd, La, a x wynosi od 0 do 0,2. Jednofazowe proszki zawierające CeO2 otrzymano metodą współstrącenia-prażenia. Wypraski sporządzone z tych proszków spiekano w temperaturze 1500°C przez 2h. Spieczone próbki roztworów stałych Ce1-xMxO2, gdzie M = La, Sm, Gd oraz Ce0.8Sm0.2GdxO2, charakteryzowały się gęstością względną powyżej 96% gęstości teoretycznej. W przypadku spieków roztworu stałego Ce0.8Sm0.2-xLaxO2, otrzymano niższe wartości gęstości względnej ok. 93-94 %. Zmiany parametru sieciowego a roztworów stałych Ce1-xMxO2, gdzie M = La, Sm, Gd , 0<x<0,25 oraz Ce0.8Sm0.2-xRxO2, gdzie R = La, Gd określono metodą dyfrakcji rentgenowskiej.

  Metodą spektroskopii impedancyjnej zbadano właściwości elektryczne otrzymanych materiałów z układu CeO2-Sm2O3-R2O3, R= La, Gd w temperaturach od 200 do 700°C. Na podstawie tych badań stwierdzono, że spieki roztworu stałego Ce0.8Sm0.18Gd0.02O2, charakteryzują się najwyższym przewodnictwem jonowym σc=3,8·10-2 (S/cm) w temp. 600°C. Elektrolit ten przetestowano w elektrochemicznym sensorze tlenu pracującym w temperaturach od ok. 500 do 750°C.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Ceramizacja odpadów radioaktywnych
 • Stoch P., Stoch A.
 • Strony: 95-101
 • Ceramizacja odpadów radioaktywnych jest najefektywniejszą metodą ich neutralizacji i immobilizacji zawartych w nich radionuklidów. Pierwiastki radioaktywne są zamykane w strukturze silnie odpornych chemicznych szkieł borokrzemianowych. Szkła takie mogą zostać następnie przeprowadzone w bardzo stabilny materiał szkło–ceramiczny. Pierwiastki radioaktywne mogą być również wprowadzane do struktury krystalicznej substancji mineralnych drogą spiekania ich z odpadami. Największą część odpadów radioaktywnych w Polsce stanowią odpady niskoaktywne. Są to głównie związki i materiały używane w laboratoriach naukowych, medycynie oraz przemyśle. Dokonano analizy składu i pochodzenia ciekłych oraz stałych odpadów radioaktywnych, co pozwoliło na zaproponowanie optymalnej metody ich ceramizacji.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej Część III. Czerwone iły triasowe
 • Wyszomirski P., Galos K.
 • Strony: 102-110
 • W artykule omówiono krajowe źródła czerwonych iłów triasowych, których znaczenie w produkcji ceramiki budowlanej oraz płytek ceramicznych o czerepie barwnym systematycznie wzrasta. Są one pozyskiwane z kopalin eksploatowanych w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich w okolicy Suchedniowa, Mniowa, Radoszyc i Żarnowa oraz na monoklinie śląsko-krakowskiej w rejonie Tarnowskie Góry – Lubliniec – Kępno. W ostatnich latach w pierwszym z wymienionych obszarów, poza czynną od lat kopalnią Baranów, podjęto eksploatację złóż Chełsty, Pałęgi, Szkucin, Kozów i Gościniec. Na monoklinie śląsko-krakowskiej, spośród kilkunastu kopalń iłów triasowych czynnych 20 lat temu, obecnie czynna jest tylko kopalnia Patoka, która dostarcza czerwony ił triasowy najwyższej jakości, pozostając najważniejszym jego krajowym producentem. W artykule poddano analizie parametry jakościowe omawianej grupy surowców ilastych w aspekcie przydatności dla krajowej ceramiki budowlanej i płytek ceramicznych.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Spiekanie węglików metalopodobnych
 • Gubernat A.
 • Strony: 111-117
 • W pracy przedstawiono badania nad spiekaniem materiałów jednofazowych wytworzonych z proszków węglików metalopo­dobnych (WC, TiC, NbC, TaC, Cr3C2, Cr23C6). Pomiary krzywych zagęszczania prowadzono w dylatometrze wysokotemperaturowym. Na tej podstawie wyznaczono temperatury spiekania wszystkich badanych węglików, które jak określono zawierają się w granicach 1500-2250°C. Stopnie zagęszczenia większości spiekanych węglików są bliskie teoretycznym wartościom. Dane dotyczące spiekania węglików zestawiono z obserwacjami mikrostruktury (mikroskop optyczny i skaningowy), na podstawie, których skonstatowano, że ziarna w większości spieków węglikowych są drobne, izometryczne i o prostych granicach międzyziarnowych.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Otrzymywanie kompozytów W/WxC metodą SPS
 • Macherzyńska B., Matsuura K.
 • Strony: 118-120
 • Artykuł opisuje zastosowanie metody SPS (Spark Plasma Sintering) do otrzymywania spieków z proszków roztworów stałych w układzie W-C otrzymanych metodą spalania. W celu zbadania podstaw wytwarzania materiałów gradientowych (FGM) w tym układzie, przygotowano próbki o zawartości węgla zmieniającej się od 10 do 60 % at. Strukturę i właściwości otrzymanych materiałów badano za pomocą mikroskopii optycznej i skaningowej, dyfrakcji rentgenowskiej oraz pomiarów twardości Vickersa. Znaleziono korelacje pomiędzy udziałem węgla w wyjściowej mieszaninie substratów, a składem fazowym, twardością i mikrostrukturą otrzymanych tworzyw. Ponadto, wytworzono materiały gradientowe o zawartości węgla 10, 30 i 50 % at. Właściwości mechaniczne materiałów gradientowych zmieniały się z udziałem węgla. Wytworzono materiał, w którym ziarna węglika wolframu o zmiennym składzie były wiązane wolframem metalicznym.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…

Spis treści

Tom 59, Numer 4

 • Ferroelektromagnetyczne jednofazowe materiały inteligentne
 • Surowiak Z., Bochenek D.
 • Strony: 128-142
 • W artykule przedstawiono stan badań ceramicznych materiałów ferroelektromagnetycznych. Materiały te są równocześnie ferroelektrykami (antyferroelektrykami/ferrielektrykami) i ferromagnetykami (antyferromagnetykami/ferrimagnetykami) i jako takie należą do rodziny multiferroikowych materiałów inteligentnych. Są nimi niektóre związki chemiczne i roztwory stałe o różnych typach struktury krystalicznej, w tym: perowskity, bizmutowe tlenki o warstwowej strukturze, boracyty, heksagonalne manganity typu RMnO3, heksagonalne fluoryty typu BaMeF4 oraz niektóre związki o strukturze heksagonalnego BaTiO3. W wyniku sprzężenia elektrycznie i magnetycznie uporządkowanych podukładów ferroelektromagnetyki wykazują efekt magnetoelektryczny. Oznacza to, że ich spontaniczna polaryzacja i spontaniczne namagnesowanie mogą być zmieniane zarówno zewnętrznym polem elektrycznym, jak i magnetycznym. Liczne zastosowania ferroelektromagnetyków obejmują różnego rodzaju sensory i przetworniki z magnetycznie modulowaną piezoelektrycznością i elektrycznie modulowaną magnetostrykcją.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Wpływ stopnia rozdrobnienia na właściwości barwne wybranych pigmentów o strukturze perowskitu oraz fluorytu
 • Stobierska E., Lis J., Bućko M.M., Gubernat A., Wodnicka K.
 • Strony: 143-148
 • W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia pigmentów o strukturze fluorytu oraz strukturze perowskitu na ich barwę w stanie proszkowym i po zastosowaniu do szkliwa fajansowego. Po kalcynacji pigmenty zostały rozdrobnione na sucho do zerowej pozostałości na sicie 0,06 mm, a następnie poddane intensywnemu mieleniu na mokro w młynie wibracyjno-obrotowym. Dla tak otrzymanych proszków przeprowadzono analizę składu granulometrycznego, obserwacje mikroskopowe oraz analizę składu fazowego. Oznaczono parametry barwy pigmentów w stanie proszkowym oraz po zastosowaniu ich do szkliwa na fajansowe płytki ścienne. Stwierdzono, iż uziarnienie pigmentu ma istotny wpływ na jego barwę.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Dwójłomne światłowody fotoniczne o globalnej anizotropii płaszcza fotonicznego
 • Kujawa I., Buczyński R., Pysz D., Stepień R., Lechna A., Duszkiewicz J., Michalska I.
 • Strony: 149-155
 • Pojawianie się wysokiej dwójłomności w światłowodach fotonicznych jest związane z rodzajem symetrii siatki krystalicznej i kształtem jej elementów. W oparciu o symulacje komputerowe wybrano jako optymalną siatkę prostokątną z otworami zbliżonymi do elipsy. Taka konfiguracja wzmacnia własności polaryzacyjne światłowodu ze względu na globalny charakter anizotropii struktury włókna. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużej wartości dwójłomności (rzędu 10-4÷10-3). Jednakże kształtowanie otworów utrudnia wykonanie światłowodu. Jak do tej pory, uzyskanie na świecie eliptycznych otworów powiodło się jedynie w światłowodzie z poliakrylanu metylu. Szklane struktury tego typu są dalekie od doskonałości, a uzyskiwana eliptyczność otworów często jest tylko przypadkowa. W artykule zaprezentowano przewidywane własności dla włókien fotonicznych o dwuosiowej symetrii i zadanych parametrach oraz uzyskane dane pomiarowe.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Wykorzystanie zużytych sorbentów do wytwarzania wyrobów ogniotrwałych wysokoglinowych
 • Klewski M., Mishra S.K.
 • Strony: 156-158
 • Zbadano przydatność zużytego sorbentu z zakładów azotowych do wytwarzania wyrobów ogniotrwałych wysokoglinowych. Stwierdzono, że w toku obróbki termicznej sorbentu wydziela się jedynie para wodna i CO2. Palonka otrzymana z wykorzystaniem zużytego sorbentu odznaczała się dobrymi właściwościami w tym wysoką zawartością mulitu. Wyprodukowane w Przedsiębiorstwie Materiałów Ogniotrwałych „Komex” wyroby wysokoglinowe w gatunkach Al50 i Al60 z zastosowaniem powyższej palonki, charakteryzowały się wysoką wytrzymałością mechaniczną na ściskanie, dobrymi właściwościami termomechanicznymi i umiarkowaną porowatością, spełniając wszystkie wymagania normatywne.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Sytuacja przemysłu wytwarzającego cegły budowlane i dachówki w Polsce
 • Rak L., Kielski A., Mandecka-Kamień L.
 • Strony: 156-161
 • Omówiono sytuację przemysłu ceramiki budowlanej w Polsce wytwarzającego cegły budowlane i dachówki oraz przyczyny, które doprowadziły do głębokiego kryzysu pod koniec lat osiemdziesiątych. Zwrócono uwagę na korzystną sytuację w zakresie podstawowych dla tego przemysłu surowców ilastych. Przeanalizowano przemiany własnościowe, które doprowadziły do zahamowania spadku produkcji, poprawy właściwości produktów i poszerzenia ich asortymentu. Przedstawiono aktualną sytuację przemysłu ceramiki budowlanej wyrażającą się wyraźnym wzrostem produkcji w związku ze stale rosnącym popytem i korzystne perspektywy dalszego rozwoju.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…