Wyszukiwanie artykułów

Tom 58 (2006)

Spis treści

Tom 58, Numer 1

 • Klasyfikacja materiałów ogniotrwałych według zunifikowanych norm europejskich
 • Szczerba J.
 • Strony: 6-16
 • W artykule przedstawiono podstawowe definicje dotyczące materiałów ogniotrwałych, omówiono zasady klasyfikacji i oznaczania ogniotrwałych materiałów według zunifikowanych norm europejskich. Podziały materiałów ogniotrwałych omówiono zgodnie z kryterium postaci w stanie dostawy, wyróżniając formowane i nieformowane wyroby ogniotrwałe, i kryterium chemicznego opartego na głównych składnikach chemicznych (np.: zawartości MgO lub Al2O3).

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Właściwości fotokatalityczne cienkich warstw TiO2:Ag
 • Jasiński M., Trenczek-Zając A., Radecka M.
 • Strony: 17-20
 • Cienkie warstwy TiO2 otrzymano metodą reaktywnego rozpylenia jonowego w systemie r.f. Powierzchnię warstw TiO2 modyfikowano nieciągłą warstwą srebra. Srebro nanoszono metodą foto-rozkładu roztworu wodnego AgNO3. Badano wpływ srebra na właściwości mikrostrukturalne i fotoelektrochemiczne cienkich warstw. Strukturę krystalograficzną i morfologię określono przy zastosowaniu GID i SEM. Stopień utlenia jonów srebra i tytanu warstw badano metodą XPS. Fotoanody TiO2 z nieciągła warstwa srebra wykazują dużo lepszą charakterystykę foto-elektrycznego ogniwa PEC, niż niemodyfikowane elektrody.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Metody wytwarzania MgB2 – nowego ceramicznego nadprzewodnika
 • Wokulski Z., Orlińska N.
 • Strony: 21-26
 • W artykule przedstawiono przegląd najważniejszych metod otrzymywania ceramicznego nadprzewodnika MgB2. W przypadku otrzymywania monokryształów wskazano na dwie podstawowe techniki monokrystalizacji; tj. krystalizację z zastosowaniem wysokich temperatur i ciśnień oraz krystalizację z użyciem metalowych ampuł. Przedstawiono technikę otrzymywania w postaci litej, skonsolidowanych polikrystalicznych próbek MgB2. Zwrócono uwagę na technikę powder-in-tube (PIT) otrzymywania taśm i drutów z ceramicznego MgB2. Omówiono istotę techniki PIT wskazując na jej zalety i wady. Wskazano na duże praktyczne znaczenie tej techniki w produkcji taśm i drutów MgB2. Zwrócono uwagę na możliwość modyfikacji techniki PIT zastępując proces obróbki mechanicznej i cieplnej procesem konsolidacji wybuchowej.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Synteza proszku YAG
 • Zarzecka-Napierała M., Bućko M.M., Brzezińska-Miecznik J., Haberko K.
 • Strony: 27-31
 • Proszki Nd:YAG otrzymywano dwoma metodami: cytrynianową i amoniakalną. Metoda cytrynianowi wykorzystuje kompleksujące właściwości kwasu cytrynowego. W metodzie amoniakalnej amorficzny rentgenograficznie żel otrzymano w wyniku współstrącania amoniakiem z odpowiednich roztworów azotanów. Czystą fazę Nd:YAG otrzymano w wyniku obróbki termicznej. Pierwszy z preparatów wymagał w tym celu zastosowania 3 h prażenia w temperaturze 900°C. W drugim przypadku obróbkę cieplną prowadzono przez 1,5 h w temperaturze 950°C. Obydwa typy proszków charakteryzują się budową aglomeratową. Powolny wzrost temperatury do 1700°C z szybkością 1°C/min. polepszał zagęszczenie spieków w porównaniu do szybszego wzrostu temperatury (5°C/min). Proszki otrzymane metodą cytrynianową dają spieki o wyższym zagęszczeniu.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Zintegrowany system informatyczny SAP jako narzędzie do skutecznego zarządzania produkcją
 • Partyka J., Lasota T., Grabowski A.
 • Strony: 32-34
 • Opisano historię wprowadzania systemu informatycznego SAP w firmie Opoczno S.A. Zwrócono uwagę na korzyści jakie daje zastosowanie tego systemu dla efektywnego kierowania procesem produkcji.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Archeologiczna ceramika „siwa” na przykładzie Zofipola
 • Dobrzańska H., Kielski A., Wodnicka K.
 • Strony: 35-39
 • Zbadano właściwości ceramiki archeologicznej siwej z Zofipola (k. Krakowa) pochodzącej z okresu późnorzymskiego oraz próbek potencjalnych surowców służących do jej wytwarzania po wypaleniu w warunkach laboratoryjnych w atmosferze redukującej i utleniającej. W badaniach posłużono się pomiarami gęstości, gęstości pozornej, porowatości całkowitej, nasiąkliwości, powierzchni właściwej BET, termicznymi różnicowymi, termograwimetrycznymi oraz prędkości rozchodzenia się ultradźwięków. Stwierdzono, że właściwości próbek wypalonych w warunkach redukujących są nieco lepsze w porównaniu do wypalonych w warunkach utleniających. Główną przyczyną barwy ceramiki siwej jest pozostałość węglowa pochodząca ze stosunkowo znacznej zawartości substancji organicznej w surowcach.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…

Spis treści

Tom 58, Numer 2

 • Dwuglinian wapniowy jako składnik nowej serii bezkrzemianowych odmian wyrobów ogniotrwałych
 • Jonas S., Nadachowski F.
 • Strony: 44-48
 • W pracy opisano rezultaty badań nad otrzymaniem szeregu bezkrzemianowych ogniotrwałych wyrobów opartych na CaAl4O7. Zasadniczą zaletą takich produktów jest ich niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, zapewniający doskonałą odporność na nagłe zmiany temperatury. Serie próbek otrzymano z mieszanin korundu z dwuglinianem wapnia, różniących się składem procentowym (co 10%). Próbki wypalano w temperaturze 1620°C i poddano badaniom współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz ocenie parametrów skurczliwości. W analizie reakcji pomiędzy płytkowym korundem i proszkiem dwuglinianu wapnia zwrócono uwagę na jej wydajność, to jest na ilość tworzonego sześcioglinianu wapnia. Ocenie poddano wpływ skurczu towarzyszącego wypalaniu oraz mikrostruktury produktu na jego właściwości. Reakcje z zastosowaniem elektrokorundu (frakcja 0,25–1,25 mm) cechowała mniejsza wydajność reakcji. Właściwości otrzymanych materiałów porównano z zachowaniem kompozytów na bazie ZrO2 przygotowanych ze sproszkowanych komponentów i badanych w podobnych warunkach. Dokonano porównania zmierzonych wartości współczynników rozszerzalności cieplnej z wartościami obliczonymi z reguły mieszania. Nowoopracowane produkty, dla szerokiego zakresu składów, mają współczynniki rozszerzalności wyraźnie niższe od wartości przewidzianych ze znajomości składu. Jako optymalne składy wskazano kompozyty zawierające 40–60 % korundu lub cyrkonu.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Membrany perowskitowe do procesów oxy-spalania
 • Rak Z.S., Krauz M., Kluczowski R.
 • Strony: 49-57
 • W artykule omówiono związki perowskitowe służące do wytwarzania membran tlenowych do produkcji tlenu. Przedstawiono wyniki wytwarzania stabilnych membran z nadmiarem tlenu w sieci krystalograficznej (La2.0Ni0.9Co0.1O4+δ) użytych do testowania w warunkach oxy-spalania, gdzie membrany były narażone na warunki utleniająco-redukcyjne w trakcie testów użytkowych. Przy użyciu membran na osnowie perowskitu La2.0Ni0.9Co0.1O4+δ uzyskano przepływy tlenu poprzez membranę ceramiczną 5–6 cm3 (cm2·s-1) Przeanalizowano potencjalne miejsca stosowania takich membran do rozproszonej produkcji tlenu na miejscu, jak i przedstawiono wyniki kalkulacji ekonomicznej produkcji tlenu przy użyciu membran tlenowych w porównaniu z innymi technikami produkcji tego gazu. Artykuł ten jest kontynuacją publikacji omawiającej membrany tlenowe na osnowie związków perowskitowych z deficytem tlenu w sieci krystalograficznej, zaprojektowanych tylko do produkcji czystego tlenu z powietrza.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej. Część I. Krajowe surowce ilaste biało i jasno wypalające się
 • Galos K., Wyszomirski P.
 • Strony: 58-63
 • Artykuł prezentuje krajowe i importowane źródła iłów biało i jasno wypalających się stosowanych w krajowej ceramice szlachetnej i technicznej, a w szczególności do produkcji płytek ceramicznych i wyrobów sanitarnych. Ostatnie lata przyniosły w tym zakresie istotne zmiany, zarówno co do rodzaju stosowanych surowców, jak i wielkości zapotrzebowania. W publikacji przedstawiono także krajowe źródła czerwonych iłów triasowych, których znaczenie w produkcji płytek ceramicznych o czerepie barwnym systematycznie wzrasta. Pierwsza część artykułu prezentuje krajowe surowce ilaste biało i jasno wypalające się. Są one pozyskiwane z kopalin eksploatowanych ze złóż opoczyńskich (Żarnów, Zapniów), a zwłaszcza dolnośląskich (rejon Bolesławca, Jaroszów k. Strzegomia). W rejonie bolesławieckim podjęto w ostatnim czasie produkcję surowców ilastych biało wypalających się na bazie kopaliny ze złoża Janina w Suszkach, a także uruchamiane jest jego pozyskiwanie w nowym zakładzie Czerwona Woda. Artykuł przybliża uwarunkowania produkcji wymienionych gatunków iłów, jak również poddaje analizie ich parametry jakościowe w aspekcie przydatności dla krajowej ceramiki szlachetnej i technicznej.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Wielofunkcyjna bioaktywna szkło-ceramika
 • Ciecińska M.
 • Strony: 64-67
 • Szkło-ceramiczne materiały otrzymane na bazie szkieł krzemianowo-fosforanowych znajdują coraz szersze zastosowanie jako implanty kostne w medycynie rekonstrukcyjnej. W prezentowanej pracy podjęto próbę uzyskania szklistych i szkło-pochodnych materiałów bioaktywnych z dodatkiem Ag i Cu. Metale te jako prekursory krystalizacji umożliwiają uzyskanie szkło-ceramiki o lepszej wytrzymałości niż tradycyjne szkła bioaktywne. Ponadto posiadają interesujące właściwości biomedyczne. Srebro działa przeciwzapalnie, przyspieszając gojenie się ran. Miedź ponadto stymuluje ważniejsze procesy metaboliczne w organizmie człowieka. Stosując metodę osadzania proszku szklanego z mas lejnych, na powierzchni gąbki polimerowej uzyskano szkło-ceramiczne materiały porowate o porowatości całkowitej 54–73% i gęstości 2,9 g/cm3. Uzyskane wyniki badań mogą być pomocne w opracowaniu bioaktywnych implantów wielofunkcyjnych.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Oznaczanie Al2O3 i Fe2O3 w boksytach
 • Stec K., Burdyl M.
 • Strony: 68-70
 • Oznaczanie zawartości tlenku glinu i żelaza w boksytach nie można zaliczyć do rutynowych analiz chemicznych próbek wysokoglinowych. Proponowane metody miareczkowe w normach PN-85/H­04154 i PN-EN 995-2 nie gwarantują uzyskania powtarzalnych wyników oznaczania Al2O3 i Fe2O3. Autorzy przypuszczają, że jest to związane z formą występowania tlenku tytanu w boksytach. Dlatego autorzy pracy podjęli próbę opracowania metodyki pomiaru Al2O3 i Fe2O3 w boksytach gwarantującej powtarzalne wyniki.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • REACH – nowa polityka chemiczna Unii Europejskiej
 • Środa B.
 • Strony: 71-72
 • W artykule omówiono założenia projektu nowych przepisów Unii Europejskiej odnośnie Rejestracji, Oceny, Udzielania Zezwoleń i stosowanych Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (system REACH). Nowym przepisom będzie podlegać każda substancja chemiczna wyprodukowana lub zaimportowana do krajów UE w ilości powyżej jednej tony rocznie. Nowy system nakłada na europejskie firmy wymogi oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i środowiska stwarzanego przez substancje produkowane i stosowane. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spada całkowicie na przedsiębiorców, co będzie się wiązało z powstaniem dodatkowych dla nich kosztów. Z systemu REACH wyłączone są odpady, natomiast z kosztownego obowiązku rejestracji w ramach REACH wyłączono substancje występujące w naturze i nie modyfikowane chemicznie oraz produkty z nich otrzymane w wyniku przemiany chemicznej (klinkier cementowy, szkło, ceramika); a ponadto z obowiązku rejestracji wyłączone są węgiel kamienny, ropa naftowa, i polimery.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…

Spis treści

Tom 58, Numer 3

 • Szkliwa na podłogowe płytki ceramiczne o podwyższonej odporności na ścieranie
 • Badura L., Ślósarczyk A.
 • Strony: 80-86
 • Artykuł prezentuje wyniki badań szkliw ceramicznych na płytki podłogowe o podwyższonej odporności na ścieranie. Zbadano wpływ kilku dodatków, takich jak: Al2O3, ZrSiO4, SiC i mullit na właściwości technologiczne modyfikowanych szkliw. Uzyskane wyniki wskazują, że rodzaj i ilość dodatku oraz typ podstawowego szkliwa wpływają na odporność na ścieranie, twardość i stan powierzchni szkliwionych płytek.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej Część II. Importowane surowce ilaste biało wypalające się
 • Galos K., Wyszomirski P.
 • Strony: 87-95
 • Druga część artykułu prezentuje importowane surowce ilaste biało wypalające się, które są obecnie lub mogą byćużytkowane do produkcji płytek ceramicznych i wyrobów sanitarnych. Są one dostarczane ostatnio do Polski głównie z Ukrainy i Niemiec, w mniejszych ilościach z Czech i innych krajów. Artykuł przybliża uwarunkowania produkcji takich iłów w wymienionych krajach, jak również poddaje analizie ich parametry jakościowe w aspekcie przydatności dla krajowej ceramiki szlachetnej i technicznej.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Wpływ koncentracji litu na wybrane właściwości strukturalne i mechaniczne ceramicznych stałych roztworów Na1-xLixNbO3 dla x ≤ 0,06
 • Śmiga W., Piekarczyk J., Garbarz-Glos B.
 • Strony: 96-101
 • W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, stałych materiałowych (E, G, n), twardości Vickersa i odporności na kruche pękanie w zależności od koncentracji litu w próbkach Na1-xLixNbO3 dla x ≤ 0,06. Polikrystaliczne próbki otrzymano metodą klasyczną, stałe materiałowe wyznaczono metodą ultradźwiękową. Dodatek litu do niobianu sodu NaNbO3 powoduje wyraźne zmniejszenie prędkości fal ultradźwiękowych, modułu Younga, modułu sztywności G, współczynnika KIc i twardości. Największe obniżenie właściwości mechanicznych występujące przy 2 % mol litu w NaNbO3, można wiązać się z występowaniem w stałym roztworze Na1-xLixNbO3 granicy morfotropowej dla tego stężenia. Nie stwierdzono systematycznej zależności porowatości od stężenia litu.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Prędkość przemieszczania się granicy reakcyjnej podczas dysocjacji wapieni
 • Lech R.
 • Strony: 102-106
 • Analizie poddano wyniki badań dekarbonatyzacji wapieni: jurajskiego, prekambryjskiego i triasowego w celu wyznaczenia prędkości przemieszczania się frontu reakcji dysocjacji termicznej. Pokazano zmiany wartości prędkości przemieszczania się frontu reakcji w funkcji czasu oraz jej zależność od rodzaju wapienia. W warunkach przeprowadzonego doświadczenia stwierdzono, że średnia prędkości przemieszczania się strefy reakcyjnej w dekarbonatyzowanych wapieniach mieściła się w przedziale vs = (1,69 ÷2,31)⋅10-6 m/s.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Margle – potencjalne źródło frakcji o rozmiarach nanometrycznych
 • Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł.
 • Strony: 107-112
 • Przeprowadzono badania ze szczególnym uwzględnieniem składu ziarnowego dwóch reprezentatywnych próbek margli, a mianowicie z Rejowca na Lubelszczyźnie i Folwarku k. Opola. Stwierdzono, że obróbka chemiczna margli na drodze trawienia 9% roztworem kwasu solnego powoduje znaczne zmniejszenie wymiarów ziaren i wzrost powierzchni właściwej. Jest to spowodowane zniszczeniem spoiwa kalcytowego spajającego agregaty substancji ilastej, co potwierdzają badania rentgenowskie i termiczne. Większą zawartość nanocząstek po obróbce chemicznej wykazał margiel z Folwarku pomimo mniejszej sumarycznej zawartości substancji ilastej w wyjściowym materiale. W związku z tym rodzaj surowca musi być starannie dobierany. W związku z powyższym margle mogą stanowić potencjalne źródło nanocząstek ilastych szczególnie cennych w wielu działach nanotechnologii.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…

Spis treści

Tom 58, Numer 4

 • Technologia wytwarzania, właściwości i możliwości aplikacyjne elektroceramiki ferroelektrycznej. Część I. Synteza ceramicznych proszków ferroelektrycznych
 • Surowiak Z., Bochenek D., Machura D., Nogas-Ćwikiel E., Płońska M., Wodecka-Duś B.
 • Strony: 120-130
 • W artykule przedstawiono procesy syntezy wybranych ferroelektrycznych proszków ceramicznych. Optymalizowano warunki syntezy następujących ferroelektryków: PZT, PLZT, (Ba1-xPbx)TiO3, Am-1Bi2BmO3m+3, A2m-2Bi4B2mO6m+6, SNN i SBN. Przy doborze ferroelektryków brano pod uwagę możliwości ich praktycznych zastosowań. Ferroelektryczne proszki ceramiczne syntezowano dwiema metodami: (1) wysokotemperaturową reakcja w fazie stałej i (2) niskotemperaturową metodą zolowo-żelową. W badaniach procesu syntezy korzystano między innymi z następujących metod: analiza termiczna (TA), rentgenowska dyfrakcja proszkowa (X-RD) i skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) w połączeniu z układem (EDS). W następnej Części II będą przedstawione niektóre właściwości otrzymanych ferroelektrycznych proszków ceramicznych.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Spiekanie i mikrostruktura dwutlenku cyrkonu stabilizowanego wapniem i itrem
 • Bućko M.M., Morgiel J.
 • Strony: 131-136
 • Celem prezentowanej pracy było określenie wpływu składu chemicznego roztworów stałych dwutlenku cyrkonu zawierających itr oraz wapń na spiekalność nanoproszków oraz zmiany mikrostrukturalne. Sporządzono trzy serie nanoproszków zawierających nominalnie 8, 10 oraz 12 % molowych wakancji tlenowych. Odpowiedni poziom wakancji w danej serii realizowany był poprzez wprowadzenie do sieci dwutlenku cyrkonu odpowiednio zmiennych ilości tlenków itru i wapnia. Proszki te były spiekane swobodnie w temperaturach zależnych od ich składów chemicznych. Obserwacje mikroskopowe wykazały, że wielkości ziaren w spiekach były kontrolowane poziomem tlenku wapnia w roztworze stałym. Już niewielka zamiana Y2O3 na CaO prowadziła do znaczącego wzrostu średnich wielkości ziaren, a także do wzrostu rozrzutu tych wielkości. W tworzywach stabilizowanych jedynie tlenkiem itru obserwowano typowe wzbogacenie granic międzyziarnowych w itr. Częściowa zamiana tlenku itru na tlenek wapnia skutkowała silną segregacją wapnia na granicach międzyziarnowych oraz brakiem tego efektu w przypadku itru. W materiałach zawierających tylko CaO, oprócz wzmożonej segregacji wapnia na granicach międzyziarnowych, widoczne są również kilkunanometrowe strefy wzdłuż granic międzyziarnowych wzbogacone w wapń.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Szkła nawozowe jako podłoża dla upraw hydroponicznych
 • Wacławska I., Środa M.
 • Strony: 137-141
 • W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania porowatych szkieł z układu SiO2-P2O5-K2O-CaO-MgO-mikroelementy jako sztucznych podłoży dla upraw bezglebowych zasilanych hydroponicznie. Wykorzystując szkło wodne potasowe jako spoiwo włókien szklanych otrzymano maty o zróżnicowanej aktywności chemicznej w roztworach hydroponicznych. Badania reaktywności chemicznej utworzonych mat przeprowadzono w oparciu o metody analizy chemicznej (ICP-AES, EDS) oraz obserwacje mikroskopowe SEM. Stwierdzono, że poprzez zmianę stężenia szkła wodnego potasowego możliwe jest sterowanie szybkością uwalniania składników pokarmowych z mat szklanych, które do tej pory odbywało się poprzez zmianę składu chemicznego szkła nawozowego. Próbne uprawy trzykrotki (Tradescantia) wykazały przydatność otrzymanych mat w hydroponicznych uprawach bezglebowych.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Cermetalowe materiały gradientowe
 • Rozmus M.
 • Strony: 142-147
 • Bardzo często w przypadku bezpośredniego połączenia dwóch warstw różnych materiałów mamy do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem, jakim jest powstawanie naprężeń na granicy faz tych materiałów. Zastosowanie ciągłego przejścia jednej fazy w drugą pozwala ograniczyć skutki występowania naprężeń. W tym przypadku otrzymujemy funkcjonalny materiał gradientowy, ang. Functionally Gradient Materials – FGM. Przedstawiono historię wytwarzania materiałów gradientowych oraz przegląd metod ich otrzymywania. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań wytwarzania cermetalu gradientowego (TiC)(Ni-Mo). Próbki zagęszczano metodą sedymentacji w ultrawirówce. Właściwości otrzymanego cermetalu wskazują na możliwość zastosowania tego materiału jako ostrza w narzędziach skrawających. Ceramiczna warstwa wierzchnia zapewnia wysoką odporność na zużycie ścierne, a ciągliwy rdzeń metaliczny – podwyższoną wytrzymałość na zginanie.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Średniowieczne zaprawy wapienne z ruin zamku w Czudcu koło Rzeszowa
 • Trąbska J., Trybalska B., Lubelczyk A.
 • Strony: 148-154
 • Badania historycznych zapraw z zamku w Czudcu koło Rzeszowa, pochodzących ze średniowiecznego i XVI-wiecznego etapu budowy zamku, wskazują generalnie na konserwatyzm rzemiosła murarskiego: zaprawy są do siebie podobne. Warto jednak zwrócić uwagę na różnice w ilości gruboziarnistego wypełniacza, stosunku wypełniacza do spoiwa oraz sposobu przygotowywania spoiwa (por. Tab. 3,4). Możliwe, że w określonych elementach architektonicznych zamku stosowano odmiennie przygotowane zaprawy (np. we flankach baszty). Niemniej jednak, jakość wypełniacza i spoiwa oraz ich wzajemnego stosunku odbiega od klasycznych wzorców rzymskich i wpływa negatywnie na trwałość zapraw. Procesy korozyjne są w nich mocno zaawansowane.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…